Referat fra styremøte 19. – 20. oktober

Det nye styret hadde sitt første møte på Gardermoen 19. og 20. oktober. Her er referat fra møtet.

Sak 1: Åpning av møtet
Leder Jan Erik Berg åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

Nytt styremedlem, Georg Myhre ble spesielt ønsket velkommen.

Leder refererte til samtaler med gjester fra Rep.møtet og samtaler med styremedlemmer som dessverre ikke kunne være med på styremøtet, alle har sendt en hilsen til møtet.

Det ble informert om oppholdet og møtet.

Det var en presentasjonsrunde for de fremmøtte i styret.

Kim Hæggernæs skal bistå leder med sekretæroppgaven i styremøtet.

Det er i forkant sendt ut sakspapirer for møtet sammen med kopi av alle saker fra 2011-2012-2013, dette som et hjelpemiddel for de nyvalgte til styret.

Innkalling og Møteprogram for lørdag og søndag, godkjent uten kommentar.

Saker lørdag
Faste saker, status av økonomi, referater, leders orientering om styrets arbeid, styremedlemmets arbeidsmål lokalt/distrikt, og organisering av mål for resultat. Forbundsstyrets synspunkter/dialog til saken, forventninger og oppsummering.

Saker søndag
Dagen har et hovedtema, Norges sivilforsvarsforbund og de tjenestepliktige, ”veien videre for NSFF, lokalt som sentralt” status og leders orientering. Dette skal være en dag for ideer, synspunkter, forslag og enighet til mål om veien videre,styrets oppfølging, lokalt/sentralt, av vedtak på Representantskapsmøtet 2013.

Som hjelpemiddel for det nye styret har leder satt opp noen hovedpunkter:

 • NSFF som organisasjon og forbund
 • vedtekter og formål
 • NSFF`s historie 1970-2013
 • Sivilforsvarets historie 1970-2013
 • Rep.møtets ”vedtak av      forslag” i 2011 og 2013
 • NSFF og de tjenestepliktige
 • Enighet i DSB-møter 2011-2012-2013
 • Oversikt av ”alle” prioriterte punkter i handlingsplanen
 • Leders forslag og oppsett av punkter for dialog og synspunkter i styret
 • NSFF og de tjenestepliktige
 • Hva innebærer det å være en interesseorganisasjon og et forbund for fellesskap.
 • NSFF`s brosjyre
 • Internett/nettsider
 • Kontakter
 • Registrering av nye kontakter
 • Oppsummering
 • Enighet om organisering av styrets realistiske mål
 • Norges sivilforsvarsforbund og de tjenestepliktige fremover.
 • Forbundsstyremedlemmet orienterer fra egen landsdel, egen rolle og forventninger

Alle er i forkant av møtet kontaktet om sin rolle til orienteringen i styremøtet.

Sak 2: Orientering ved leder om styrets oppgaver, arbeidsmål, organisering av mål, fastsettelse av realistiske mål for geografiske fordeling av oppgaver/kontakt lokalt/nabodistrikt

Leder orienterte om styrets oppgaver og mål, og ønsket synspunkter og dialog til punktene, organisering, delegering, geografisk fordeling for styremedlemmets arbeid i egen landsdel, styrets arbeidsform, hva med styremedlemmets forventninger og egen rolle lokalt/sentralt.

Rep.møtets vedtak er: Handlingsplanen videreføres for 2013-2015, er førende for styrets arbeid, første prioritet i ”veien videre” er, revitalisere/etablere nye lokalforeninger, lokalforening i alle distrikter, kontakt med distriktsledelse og følge opp kontakter lokalt/nabo.

Oppsummering:
Styret skal fortsatt ha en arbeidsform med et Arbeidsutvalg med leder og nestleder.

Styret ble enig om geografisk fordeling av Fylker/Distrikter for kontakt og besøk til distriktsledelse og lokalforeninger, ta kontakt med kontaktperson og registrere nye kontakter.

Som ”aktiv tjenestepliktig”, ta kontakt med kollegaer uansett distrikt eller geografisk adresse, det er viktig at forbundsstyret også utveksler informasjon om det samme
Forbundsstyremedlemmets ansvarsområde, og geografisk fordeling: 

Ivar Elshaug:
 • Sør-Trøndelag
 • Møre og Romsdal
 • Oppland -nord
 • Hedmark -nord
Kim   Hæggernæs:
 • Hordaland
 • Sogn og Fjordane
 • Rogaland.
Georg Myhre:
 • Nord-Trøndelag
 • Sør-Trøndelag
Robert Krogh og Dag Johannessen:
 • Nordland
 • Troms
 • Finnmark.
Jan Erik Berg og Ulf Thomas Johansen:
 • Oslo og Akershus
 • Oppland
 • Hedmark
 • Østfold
 • Buskerud
 • Vestfold
Styret   v/Leder og Nestleder:
 • Aust-Agder
 • Vest-Agder
 • Telemark

Sak 3:Referater
Styremøtet fredag 31.mai 2013. Saker/forberedelser til Rep.møtet.
Referatet godkjent uten kommentar.
Representantskapsmøtet 1.juni 2013. Møtets valgte referenters referat.
Referatet tatt til etterretning.

 Sak 4: Dialogmøtet DSB-NSFF, Tønsberg 27.august 2013.

Fra NSFF møtte Jan Erik Berg og Ivar Elshaug.
Fra DSB møtte Trygve Bruun, Arnstein Pedersen og Bente Huseby.
NSFF hadde i forkant av møtet sendt DSB temaer/saksliste som ville være NSFF`s saker. Jan Erik Berg orienterte om at NSFF`s tilsendte søknad om økonomisk driftstøtte for 2013, den var og en utfyllende tilbakemelding på ”forventninger og krav” fra møtet 2012.

Det var ingen kommentar til referatet fra møtet 2012.

Saker fra møtet:
Avdelingsdirektør Trygve Bruun orienterte om DSB`s budsjett for økonomi, øvelser, materiell og fredsinnsats. Det ble også orientert om momenter og punkter fra DSB`s Høringsuttalelse NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder… Utredningen har et punkt om: ”Forslag om nytt godtgjøringssystem for tjeneste i Sivilforsvaret”.

NSFF ble i møtet informert om at DSB i forbindelse med forskriftsarbeidet knyttet til den nye Sivilforsvarsloven utarbeidet forslag til ny forskrift som omhandler godtgjøring til de tjenestepliktige. Forslaget blir sendt Justis-og beredskapsdep. NSFF orienterte om at de også har sendt inn Høringsuttalelse til Justis-og beredskapsdep. og kopi av den ble overlevert til DSB.

Jan Erik Berg orienterte om status fra NSFF for perioden 2012-2013 og til saken NSFF og de tjenestepliktige, samt veien videre, handlingsplanens prioriterte punkter. Først og fremst ønsker NSFF å være en synlig og kjent interesseorganisasjon hvor fokus
er på de tjenestepliktige. Dette var et synspunkt som også deles av DSB.

NSFF orienterte om at forbundet er i en omstilling, det er på tide å legge fortiden bak seg og se fremover. Satsningsområdet er å motivere aktive tjenestepliktige, som medlemmer til lokalforeninger, valgt til forbundsstyret i NSFF, for revitalisering og etablering av nye lokalforeninger. Dette er nødvendig for å skape engasjement som en interesseorganisasjon. Nestleder Ivar Elshaug orienterte om arbeid og oppgaver i en lokalforening, eksempler på en lokalforenings arbeid, og hva er satsningen fremover.

Det ble orientert fra NSFF`s Representantskapsmøte 2013, hvor og Trygve Bruun var gjest.

Av totalt 32 tilstede var det 19 aktive tjenestepliktige, og i det nyvalgte forbundsstyret er

det 4 aktive tjenestepliktige. NSFF`s mål er at de fleste valgte skal være tjenestepliktige.

”NSFF og DSB fremover” var meldt inn som egen sak til møtet. Leder orienterte om NSFF`s handlingsplans punkter som skal videreføres for 2013-2015.

”NSFF og de tjenestepliktige fremover” Det ble gitt en orientering om konkrete planer for dette. Det ble og understreket at det var viktig at tjenestepliktige var bevisst på hvilken ”hatt” de har på når de er representant for NSFF, og ikke som tjenestepliktig i Sivilforsvaret. Hva er den typiske sak for lokalforeningen, og hva er den typiske sak for ”tjenestevei” i SF. Det ble orientert om NSFF`s forventninger til DSB, at dette først og fremst går på økonomi. Forbundsleder ga videre en orientering om de administrative kostnadene i forbundet. Det ble vist til NSFF`s søknadsbrev om økonomisk driftstøtte for 2013, som og var et svar og tilbakemelding på ”DSB`s forventninger og krav” fra 2012, som NSFF tidligere har gittutfyllende svar på i brev og tilsendte sakspapirer/dokumenter.

DSB ga i møtet NSFF anerkjennelse for engasjementet for de tjenestepliktige og forhandlingsplanen 2013-2015 med prioritet på revitalisering/etablering av nye lokalforeninger.

Arnstein Pedersen kommenterte NSFF`s svar til ”DSB`s forventninger og krav”, og var fornøyd med den dokumentasjonen som var mottatt fra NSFF etter møtet i 2012.

Det var et møte med god dialog, stor åpenhet og god tone, og det ble påpekt at det har vært en god utvikling i NSFF siden 2012. NSFF ville etter møtet motta økonomisk tilskudd for 2013, beløpets størrelse skal vurderes.

NSFF har etter dialogmøtet i Tønsberg 27.august, mottatt fra DSB tilskuddsbrev for 2013, det vises til sak  Økonomi.

Sak 5: Økonomi
Forbundsleder orienterte om status. I oktober ble det mottatt tilskudd fra DSB i økonomisk støtte for 2013. DSB viser til økende fokus på offentlige tilskudd og krav om tettere oppfølging, og på

bakgrunn av dette ønsker DSB at NSFF rapporterer status i arbeidet pr.1.mai 2014. NSFF`s  tilbakemelding vil bli lagt til grunn for behandlingen av NSFF`s søknad om tilskudd 2014.

NSFF må i statusrapporten pr.1.mai 2014 vise til at NSFF er aktive og det må dokumenteres, hva er status ”handlingsplan for 2013-2015”, vise til forbundsstyrets rapporter for reiser/besøk, revitalisering/etablering nye foreninger, nye kontakter/oppfølging av kontakter.

NSFF vil også ovenfor DSB vise til at omstilling tar tid, det er viktig å være tålmodig under omstillingsprosessen, NSFF har forventninger til at DSB bidrar med tildeling av midler.

Sak 6: Høringsbrev NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder
Norges sivilforsvarsforbund har mottatt ”Høringsbrev” fra Justisdepartementet og er høringsinstans.

NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder…, var en omfattende sak på 85 sider og sendt til ca.100 mottaksadresser/høringsinstanser. På Nettsiden til NSFF er det lagt ut ”link til alle høringssvar” sendt Justis-og beredskapsdep.

Det kan her nevnes fire hovedpunkter fra NOU 2013:5

 • Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven.
 • Vurdering av dagens organisering og anvendelse av statlige forsterkningsressurser.
 • Forslag til fremtidens forsterkningsressurser.
 • Administrative og økonomiske konsekvenser.

Norges sivilforsvarsforbund har sendt ”Høringssvar/uttalelse” til Justis-og beredskapsdep.

I høringssvaret er det valgt å være spesielt opptatt av Sivilforsvaret/tjenestepliktige.

Høringssvaret har tatt for seg:

 • Avvikling av Politireserven
 • Endring av ”navnet” Sivilforsvaret,
 • Halvere dagens volum på innsatsstyrken
 • Økt kompetanse og utrustning, Mobilitet
 • Sammenslåing av Sivilforsvaret og Heimevernet
 • Økonomiske konsekvenser,
 • Eget budsjettkapittel i statsbudsjettet

Godtgjøring Tjenestepliktige
Forslag til ny forskrift om godtgjørelser under Sivilforsvarstjen.

NSFF`s høringssvar/uttalelse er:

NSFF synes det er bra at det kommer forslag til ny forskrift om godtgjørelse under sivilforsvarstjeneste, et avlønningssystem som sikrer at den tjenestepliktige opprettholder sitt eget ordinære inntektsnivå under pålagt tjeneste.

(NSFF har mottatt kopi av DSB`s ”Høringssvar” og her er hva DSB sier om godtgjørelse)

”DSB stiller seg bak forslaget om bedre godtgjørelser til tjenestepliktige, og det henvises til direktoratets pågående forskriftsarbeid”.

Litt historie og info om Norges sivilforsvarsforbund, og til høringsuttalelser:
Styret i NSFF har fått henvendelse fra en lokalforening med spørsmål om hvordan NSFF`s engasjement og innspill er til Stortingets budsjettbehandlinger, hvordan følger NSFF opp videre behandling av NOU 2013:5 ”Når det virkelig gjelder…”.

Dette er spørsmål og innspill som NSFF`s styre vurderer og må være av interesse for flere, hvordan er forbundets arbeidsrutiner for engasjement og kontakt mot det offentlige.

Historie/Tilbakeblikk:
NSFF har arbeidet aktivt og bevisst for å kunne påvise den virkelige situasjonen for Den sivile beredskapen generelt, men for Sivilforsvaret spesielt. Dette gjennom NSFF`s ”Bekymringsrapport”, høringsdokumenter til både Justiskomiteen, Forsvarskomiteen, Justisdepartementet samt flere møter med Stortingspolitikere, for gjennom dette arbeidet å gi et sannferdig og tidsriktig bilde av hvordan beredskapsmulighetene er i dag for blant annet Statens forsterkningsressurs, Sivilforsvaret.

Rep.møtet 2011 fattet vedtak til å gjennomføre intern organisasjonsprosses, som endte med en ”Handlingsplan” med prioriterte punkter for 2011-2013 og ”saken” prioritet tjenestepliktige. Dette var starten på NSFF`s omstillingsprosses, utvikling og aktivitet i NSFF`s lokalforeninger og NSFF`s engasjement mot bevilgende myndigheter og sivilforsvarets faglige ledelse. Ved engasjement og innspill av formelle saker til Stortinget, ( for eks. statsbudsjett / høringer )har Stortinget fastsatte rutiner og prosedyrer som må følges. NSFF har meget godt samarbeid med DSB og Distriktssjefer, meget godt samarbeid og ”samtaler på sak” med Stafo og NTL. Det er for perioden 2013-2015 valgt nytt styre i NSFF, og Rep.møtet 2013 har fattet vedtak til hva NSFF og styrets prioriterte arbeidsoppgaver frem til 2015 skal være, lokalt og sentralt.

Sak 7: Veien videre for Norges sivilforsvarsforbund, lokalt som sentralt
Orientering ved leder, hovedtema for dagen er NSFF og de tjenestepliktige, være en dag for ideer, synspunkter, forslag og enighet til mål for veien videre 2013-2015, styrets oppfølging, lokalt/sentralt, av ”vedtak” på Representantskapsmøtet 2013. Leder orienterte om samtaler med aktive tjenestepliktige, henvendelser er besvart, kontakte er fulgt opp med dialog, konkret er det arbeid i gang med revitalisering av noen av de ikke aktive lokalforeninger, og det er tjenestepliktige i distrikter som vil etablere nye foreninger. Forbundsstyremedlemmene orienterte fra eget distrikt og landsdel. Det orienteres om øket aktivitet lokalt, rekruttering av tjenestepliktige, eksterne besøk, medlemskvelder og sosialt samvær og planer for besøk/samarbeid nabodistrikt/foreninger.

Oppsummering av Forbundsstyrets enighet til saker/tema for ”veien videre” lokalt.
Forbundsstyrets forslag til tema/saker, som et hjelpemiddel lokalt, for vitalisering, etablering av ny lokalforening, rekruttering av aktive tjenestepliktige, og hva det innebærer å være en interesseorganisasjon, ”et Forbund som er frittstående uten tilknytning til noen faglige eller politiske organisasjoner” (fra NSFF`s Vedtekter).

Temaer og saker til dialog og debatt, lokalforeningen og de tjenestepliktige:  

 • Bruke NSFF`s brosjyres ”innhold” som hjelpemiddel  og felles budskap ved presentasjon
 • av NSFF, lokalt, distrikt, samarbeidspartnere og ved kontakt med lokale/sentrale politikere.
 • Styremedlem./Lokalfor. tar kontakt/besøk til SF-Distriktet for registr. av ”kontaktperson”.
 • Tilgang til å være tilstede på SF-Distriktets fordelingsmøter/samlinger for å levere
 • NSFF`s brosjyre til tjenestepliktige, kan og avtale om at fast ansatte leverer ut brosjyre.
 • Ta kontakt med tjenestepliktige på øvelser og samlinger.
 • Bruke sosiale medier på Internett, få kontakt med tjenestepliktige og reg. av kontakter.
 • Lokale saker/temaer, debatt og diskusjonsmøter, egne møter eller sammen med andre.
 • Lokalforeningen samarbeider med SF-Distriktet om ”saker/temaer” som angår de tjenesteplik.
 • Ta kontakt med landsdelens Forbundsstyremedlem og i samarbeid lage felles samlinger
 • med lokale/sentrale saker/tema til debatt og diskusjon, eventuelt sammen med ”andre”.
 • Arenaer og møteplasser, være til stede for å gi informasjon, eller for å få informasjon.
 • Lokalforeningen tar kontakt med NSFF sentralt for ønsker eller forslag til saker/temaer.
 • Førsteprioritet i NSFF`s handlingsplan er: minst en lokalforening i hvert Fylke/Distrikt.
 • Lokalforeningen samarbeider med nabodistrikt/lokalforening.
 • Hvorfor skal den tjenestepliktige være interessert/medlem i NSFF/Lokalforeningen.
 • Tjenestepliktiges forventninger til NSFF som interesseorganisasjon!
 • NSFF som et talerør for de tjenestepliktig, få saker opp på bordet, dette støttes av DSB
 • Hva er en typisk sak for lokalfor., og hva er den typiske sak som må følge tjenestevei i SF.
 • NSFF som møteplass og sosial tilhørighet.
 • DSB har forventninger til NSFF, det må vises til at NSFF`s arbeid følger vedtatt Handlingspl.

Forbundsstyret ønsker dere alle lykke til videre med arbeidet lokalt, ta kontakt om det er spørsmål. Dette er et referat med fyldig innhold til saker, men det har vært nødvendig da referatet også er et oppsett fra det nye styret med arbeidsmål ”for veien videre” 2013-2015. Representantskapsmøtet 2013 fattet vedtak om videreføring av Handlingsplanens arbeidsmål.

Jan Erik Berg
Forbundsleder
bergjane@start.no
tlf.98047758

 

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.