Konseptutredning Sivilforsvaret 2016 – NSFFs høringssvar

NOLYMPUS DIGITAL CAMERAorges sivilforsvarsforbund har levert sitt høringssvar til konseptutredningen. Her kan du lese hele høringssvaret.

 

Norges sivilforsvarsforbund er et frittstående og uavhengig forbund av og for tjenestepliktige i Sivilforsvaret. Vårt høringssvar er basert på vår vurdering av de tjenestepliktiges interesser.

Generelle rammer
Norges sivilforsvarsforbund er fornøyd med at Konseptutredningen gjør en helhetlig vurdering av Sivilforsvarets rolle og oppgaver. Etter vår mening er det viktig at etatens behov og definerte oppgaver blir grunnlaget for tildeling av ressurser, og ikke andre overordnede budsjetter eller justeringer av tidligere bevilgninger. Sivilforsvaret må finansieres gjennom et eget kapittel i Statsbudsjettet.

Utdanning, øvelser og kompetanse
Den enkelte tjenestepliktiges kompetanse er viktig både for kvaliteten og effektiviteten i de oppdrag Sivilforsvaret skal bidra med i den norske beredskapen. Det er gjort gode vurderinger av dette i konseptutredningen. I konsept 2 foreslås det en grunnutdanning over tre måneder. Dette er en god løsning hva angår tid brukt til utdanning, men vil gi en større belastning for den enkelte tjenestepliktige. I en avveining mellom disse to alternativene, vil vi likevel prioritere økt kompetanse. Belastningen på de tjenestepliktige kan avhjelpes på flere måter. Et alternativ er at Sivilforsvaret rekrutterer kvinner og menn rett etter avsluttet videregående utdanning, slik utredningen foreslår. Et annet tiltak er at deler av grunnutdanningen gjennomføres lokalt.

En stor del av den belastningen de tjenestepliktige får ved gjennomføring av sivilforsvarskurs, er knyttet til den økonomiske belastningen. Bedre økonomisk kompensasjon vil derfor også bidra til å minske belastningen på mannskapet i Sivilforsvaret.

Som innspill til konseptutredningen har fagavdelingen i SIV anslått øvingsbehovet i Sivilforsvaret til 48 timer pr. år for å opprettholde kompetansenivået. Sivilforsvarets oppgaveportefølje har krympet over årene fordi det ikke har vært rom for å øve i bruk av nødvendig materiell. Eksempelvis er jekkutstyr og motorsag ikke lenger i bruk fordi det ikke har vært mulig å gi tilstrekkelig øvelser i bruk av utstyret til å ivareta helse og sikkerhet.

Øvingsmålet må settes ut fra det behovet mannskapet har for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse for å utføre gitte oppdrag med en trygg og effektiv bruk av Sivilforsvarets materiell. Rammen på 48 timer er etter vår mening på ingen måte tilstrekkelig for å opprettholde et forsvarlig kompetansenivå.

Kompensasjon
De tjenestepliktige i Sivilforsvaret tilfører store ressurser i den norske beredskapen. Dette kompenseres i minimal grad. Det tjenestetillegget som utbetales, er ubetydelig sammenlignet med verdien på innsatsen og den belastningen som legges på den tjenestepliktige. I tillegg må tjenestepliktige ofte stille med egne kjøretøy for å gjennomføre tjenesteoppdrag.

Vi vil foreslå at tjenestepliktige beholder sin lønn ved tjeneste og at arbeidsgiver blir kompensert, omtrent etter samme modell som for sykelønn. For sivilforsvarsmannskap som ikke er i lønnet arbeid må det gis en direkte kompensasjon tilsvarende et gitt lønnsnivå. I tillegg bør det gis en ytterligere kompensasjon for den merbelastningen tjenesten medfører

Materiell og utstyr
I konseptutredningens kapittel 5.8.2 andre avsnitt på side 44, nevnes det at materiellbeholdningen er preget av høy alder, stor slitasje og betydelige mangler. Spesielt når det gjelder kjøretøy og transportkapasitet utenfor vei. Dette er en oppfatning som deles av de som vi representerer.

En typisk fredsinnsatsgruppe i Sivilforsvaret har en oppsetning på 24 tjenestepliktige og ett kjøretøy med plass til tre personer. Mange av kjøretøyene er 20 – 25 år gamle. Alderen på kjøretøyene er i seg selv ikke et problem, men mange av kjøretøyene har for liten motorkapasitet. Det har vært tilfeller hvor Sivilforsvaret har måttet få bistand fra frivillige samarbeidspartnere for å dra Sivilforsvarets kjøretøy opp bratte bakker.

Manglende kapasitet på personelltransport blir ofte løst av at tjenestepliktige stiller egne kjøretøy til disposisjon, ofte til stor belastning for bileier. Det bør derfor enten skaffes tilveie tilstrekkelig løftekapasitet for personell eller lages gode ordninger for økonomisk kompensasjon ved bruk av private kjøretøy i tjeneste.    

Når materiellet er utilstrekkelig kan det oppstå situasjoner hvor befalet må velge mellom å overholde sikkerhetsbestemmelsene eller utføre oppdraget. Sikkerhetsbestemmelser skal alltid være styrende, men for tjenestepliktige befal å måtte velge å sette til side utførelse av oppdrag på grunn av hensyn til sikkerhet, kan være meget belastende.

Organisering av fredsinnsatsgruppene
Sivilforsvaret har i dag to typer fredsinnsatsgrupper (FIG); FIG og FIG P, der P står for personell. Hver FIG har tildelt en materiellsats, mens FIG P ikke har eget materiell. Tanken bak har vært at FIG P skal bruke materiellet som tilhører FIG. Dette har ført til en utilsiktet rangering av de tjenestepliktige avhengig av om de tjenestegjør i FIG eller FIG P.

Etter vår mening er denne inndeling både kunstig og hensiktsløs. Alle avdelinger bør være FIG få samme mengde øvelser og opplæring og delta på lik linje i innsatser. Materiellet bør tilhøre distriktet, og ikke være knyttet opp til avdelinger, og brukes av de avdelingene som er i tjeneste. På hvert sted som har FIG, vil det være en FIG materielloppsetning, men eventuelt flere fredsinnsatsgrupper.

Distriktstruktur
Konseptutredningen påpeker at de ulike regiongrensene i landet er under omarbeidelse. Dette gjelder både politidistrikter og fylker. Konseptutredningen anbefaler for to av konseptene at Sivilforsvaret gjør endringer og tilpasninger i henhold til disse endringene. Uansett hvilket konsept som blir valgt, vil Norges sivilforsvarsforbund anbefale at Sivilforsvaret følger politiets distriktstruktur. Etter vår mening vil dette lette samarbeidet mellom politiet som rekvirent og sivilforsvarsdistriktene.  

Tillitsvalgtordning for de tjenestepliktige
Sivilforsvarsavdelingen i DSB ønsker en sentral tillitsvalgtordning for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret. De har utfordret Norges sivilforsvarsforbund til å påta seg rollen som tillitsvalgtorgan for de tjenestepliktige. Sivilforsvarsforbundet har tatt utfordringen og er i ferd med å omorganisere seg for å kunne påta seg denne rollen. For at de tjenestepliktige skal bli ivaretatt gjennom en slik ordning, må det økonomiske grunnlaget for ordningen sikres. Mannskapet i Sivilforsvaret utfører en lovpålagt tjeneste noen få dager i året, og det vil være urimelig at de i tillegg til tjenesten også skal belastes økonomisk for å finansiere et tillitsvalgtapparat. Vi mener derfor at finansiering av en tillitsvalgtordningen for de tjenestepliktige må inngå som en del av finansieringen av Sivilforsvaret.  

Konseptene
Konsept 1 og 2 inneholder begge gode skisser til hvordan Sivilforsvaret kan organiseres. Men vi finner ingen av disse fullt tilfredsstillende.

Sivilforsvarsforbundet støtter den nødvendige styrkingen av Sivilforsvaret som foreslås i Konsept 1, men konseptet inneholder ingen forslag på det vi mener er en nødvendig styrking av grunnutdanningen.

NSFF støtter forslaget om tre måneder grunnutdanning som skissert i Konsept 2. Konseptutredningen sier imidlertid lite om hvordan de tre etterfølgende månedene skal brukes, men vi forutsetter at disse vil bli brukt til kompetansestyrkende tiltak. I Konsept 2 foreslås det å redusere sivilforsvarsstyrken med 1300 personer. Dette stiller vi oss negative til. Det virker lite sannsynlig at 120 kasernerte tjenestepliktige skal kunne erstatte 1300 av dagens FIG-mannskap.

Det viktigste er etter vår mening at det blir gjort en helhetlig vurdering av hvilke oppgaver Sivilforsvaret skal ha, hvilke ressurser som kreves for å utføre disse oppgavene og at Sivilforsvaret gis de nødvendige økonomiske bevilgninger for å kunne utføre de forventede oppgavene.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.